Skip to main content

Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035

Ngày 24/4/2024 Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số  755/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035. Với một số nội dung như sau:

Xem chi tiết tại đây

Phạm vi nghiên cứu và thời hạn Chương trình

a) Phạm vi, ranh giới nghiên cứu: gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Đình Lập và một phần diện tích mở rộng về phía Đông Nam xã Đình Lập theo tuyến Quốc lộ 4B đi tỉnh Quảng Ninh, các phía tiếp giáp như sau:

- Phía Đông Bắc thuộc xã Đình Lập (giáp thôn Khe Vuồng ranh giới đến mốc km132+530, Quốc lộ 31 đi cửa khẩu phụ Bản Chắt).

- Phía Đông Nam thuộc xã Đình Lập (giáp thôn Phật Chỉ, thôn Khe Mạ đến hết ranh giới xã Đình Lập mốc Km58+730 QL4B đi tỉnh Quảng Ninh).

- Phía Tây Bắc ranh giới thị trấn cũ (giáp thôn Còn Đuống Km 53+20), Quốc lộ 4B đi huyện Lộc Bình).

- Phía Tây Nam thuộc xã Đình Lập (giáp thôn Bình Chương I, mốc km127+320 Quốc lộ 31 đi huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang).

3

b) Quy mô:

- Quy mô diện tích: 1.572,0ha.

- Quy mô dân số: đến năm 2025 là khoảng 7.000 người; đến năm 2035 khoảng 10.000 người.

c) Thời hạn nghiên cứu: đến năm 2035.

Quan điểm và mục tiêu phát triển đô thị

a) Quan điểm

 - Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đình Lập phù hợp và cụ thể hóa định hướng kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035;

- Các chỉ tiêu phát triển đô thị được xác định trên cơ sở các chỉ tiêu chính về phân loại đô thị được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 đối chiếu với các tiêu chuẩn đạt được hiện trạng để xác định các chỉ tiêu cần đạt được cho đô thị trong các giai đoạn đến năm 2035;

- Phát triển đô thị thị trấn Đình Lập đáp ứng yêu cầu chuyển dịch kinh tế, cơ cấu lao động, phân bố dân cư hợp lý giữa các khu vực trong đô thị; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có liên kết phát triển với các đô thị, địa phương trong và ngoài huyện; đồng thời đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất xây dựng, từng bước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; xây dựng đô thị có điều kiện hạ tầng đảm bảo, nâng cao chất lượng sống của người dân.

b) Mục tiêu

- Cụ thể hóa Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2035;

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển cơ sở hạ tầng đô thị theo quy hoạch, kế hoạch nhằm phát huy những lợi thế có sẵn phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị được duyệt. Khai thác sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực đầu tư;

- Làm cơ sở quản lý, phát triển đô thị cho huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đảm bảo các định hướng phát triển Hệ thống đô thị Việt Nam, Chương trình phát triển đô thị quốc gia; chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Lạng Sơn, đảm bảo các yêu cầu về quản lý đầu tư phát triển đô thị; phù hợp với các định hướng quy hoạch phát triển của Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Nâng cao chất lượng sống đô thị, thông qua việc tập trung nguồn lực hợp lý để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội đô thị, kiến trúc cảnh quan phù hợp, đồng bộ, từng bước hiện đại và bền vững. Đảm bảo tính kết nối theo quy hoạch tỉnh đã được xác định giữa các đô thị trong hệ thống đô thị tỉnh Lạng Sơn.

Các chỉ tiêu chính về phát triển đô thị thị trấn

Căn cứ các tiêu chí của đô thị loại V, so sánh với thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và tình hình phát triển đô thị tại thời điểm hiện nay, đô thị thị trấn Đình Lập còn một số các tiêu chí chưa đạt theo quy định. Các tiêu chí và tiêu chuẩn cần được tập trung đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 như sau:

(1) Tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn so với cả nước (≥1);

(2) Tăng tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng (≥11%);

(3) Tăng mật độ đường giao thông đô thị (≥ 5 km/km2);

(4) Đẩy nhanh tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình (≥ 20%);

(5) Thu hút lao động, dân cư quy đổi để tăng mật độ dân số toàn thị trấn lên (≥ 1000 người/km2);

(6) Tăng tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (≥ 10%);

(7) Nâng cấp cải tạo tuyến phố văn minh đô thị/tổng số đường chính (≥ 20%);

(8) Xây mới bổ sung công trình xanh (công trình);

(9) Xây dựng khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh.

- Các tiêu chí và tiêu chuẩn cần được tập trung đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 như sau:

(1) Tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn so với cả nước (≥1,25);

(2) Tăng tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng (≥16%);

(3) Tăng mật độ đường giao thông đô thị (≥ 6 km/km2);

(4) Đẩy nhanh tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình (≥ 50%);

(5) Thu hút lao động, dân cư quy đổi để tăng mật độ dân số toàn thị trấn lên (≥ 1200 người/km2);

(6) Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt đạt >1.000 kwh/ng/năm;

(7) Tăng tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (≥ 10%);

(8) Xây mới bổ sung công trình xanh (công trình);

(9) Xây dựng khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh.

- Các tiêu chí và tiêu chuẩn cần được tập trung đầu tư trong giai đoạn 2031-2035 như sau:

(1) Tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn so với cả nước (≥1,25);

(2) Tăng tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng (≥16%);

(3) Tăng mật độ đường giao thông đô thị (≥ 6 km/km2);

(4) Đẩy nhanh tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình (≥ 50%);

(5) Thu hút lao động, dân cư quy đổi để tăng mật độ dân số toàn thị trấn lên (≥ 1200 người/km2);

(6) Tăng tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (≥ 15%);

(7) Xây mới nhà tang lễ (01 cơ sở);

(8) Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng (≥ 10%);

(9) Nâng cấp cải tạo tuyến phố văn minh đô thị/tổng số đường chính (≥ 30%);

(10) Xây mới bổ sung công trình xanh (công trình);

(11) Xây dựng khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh;

(12) Đầu tư xây dựng thêm các công viên cây xanh đảm bảo (≥ 8m2/người).

Danh mục, lộ trình thực hiện các khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thị trấn

1. Định hướng phát triển không gian đô thị

Khu vực định hướng quy hoạch được phân thành 2 khu vực phát triển chính (Theo điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 11/9/2021), cụ thể:

- Khu vực 1 - Khu vực hiện hữu: khoảng 633,8ha; 

- Khu vực 2 - Khu vực mở rộng: khoảng 938,2ha.

2. Lộ trình thực hiện các khu vực phát triển đô thị

2.1. Giai đoạn đến năm 2025

Tập trung xây dựng phát triển, chỉnh trang nâng cấp đô thị.

2.2. Giai đoạn 2 (2026 - 2030)

Cải tạo nâng cấp các công trình hiện có. Tiếp tục triển khai lập các quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung và kế hoạch, ưu tiên đầu tư xây dựng các khu dân cư đấu giá đất để thị trấn có kinh phí đầu tư hạ tầng đô thị. Đầu tư khu đô thị mới đã theo định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đình Lập đã được duyệt. Tập trung xây dựng phát triển các công trình mới, chỉnh trang đô thị để nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội hoàn thiện các tiêu chí đạt đô thị loại V.

2.3. Giai đoạn 3 (2031 - 2035)

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo diện mạo mới về kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh hiện đại. Phấn đấu đạt điểm tối đa tiêu chí cơ bản đô thị loại V. Phấn đấu đạt tiêu chí cơ bản đô thị loại IV.

2.4. Về quy hoạch đô thị:

Tập trung lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để chỉnh trang đô thị tại các khu vực thị trấn, xác định các danh mục cần được cải tạo và nâng cấp chỉnh trang hệ thống hạ tầng xã hội và hệ thống kỹ thuật.

a) Về hệ thống hạ tầng xã hội đô thị:

- Dự án xây dựng Cải tạo nâng cấp hệ thống công trình giáo dục;

- Dự án xây dựng Cải tạo nâng cấp các công trình y tế;

- Dự án xây dựng Cải tạo nâng cấp công trình chợ;

- Dự án xây dựng Cải tạo hệ thống dịch vụ thương mại;

- Dự án xây dựng Cải tạo hệ thống thể dục thể thao;

- Dự án xây dựng Cải tạo hệ thống công cộng;

- Dự án xây mới công trình hạ tầng xã hội đảm bảo nhu cầu theo Quy hoạch chung thị trấn Đình Lập được phê duyệt.

b) Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị:

- Tiếp tục nâng cấp các tuyến giao thông khung như: Quốc lộ 4B đoạn tránh qua thị trấn đạt cấp III; nâng cấp Quốc lộ 31 đoạn qua thị trấn đạt cấp III; Xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 31 đoạn qua thị trấn đạt cấp IV.

- Hoàn thiện và nâng cấp trạm dừng nghỉ Đình Lập đạt loại 3;

- Nâng cấp bến xe Đình Lập đạt loại 4;

- Xây dựng hệ thống bãi đỗ xe thị trấn Đình Lập;

- Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống đường nội thị của thị trấn Đình Lập;

- Cải tạo hệ thống mương và cống hộp đảm bảo thoát nước mặt; xây dựng hệ thống kè và đập giữ nước cho các hồ trong khu vực thị trấn;

- Xây dựng mới và thay thế các trạm biến áp trung thế;

- Xây dựng mới 2 tuyến trung thế và cải tạo hệ thống điện trung thế, hạ thế và chiếu sáng đảm bảo mỹ quan đô thị (khuyến khích hạ ngầm các tuyến điện trên các phố chính của thị trấn);

- Xây dựng mới phủ kín hệ thống chiếu sáng đường giao thông chính và chiếu sáng ngõ hẻm;

- Hoàn thiện các tuyến cáp quang thông tin và đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ nền tảng cho chuyển đổi số;

- Đầu tư các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ cho chuyển đổi số;

- Nâng cấp hệ thống cấp nước đảm bảo phục vụ cho nhu cầu của thị trấn  bao gồm: (nâng công suất trạm, hoàn thiện mạng lưới cấp nước chính, bổ sung các trạm cứu hỏa và điểm lấy nước phục vụ phòng cháy chữa cháy).

- Khuyến khích xây dựng trạm xử lý nước thải và hệ thống đường ống thoát nước thải riêng.

- Xây dựng nghĩa trang nhân dân của thị trấn.

- Dự án xây dựng công trình công cộng cấp đô thị

- Dự án xây dựng Cải tạo chỉnh trang kiến trúc cảnh quan đô thị; cải tạo chỉnh trang đô thị các khu di tích lịch sử;

- Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chung đô thị thị trấn Đình Lập đến năm 2035;

- Tiếp tục huy động vốn để đầu tư các dự án phát triển đô thị khu đô thị mới;

- Tiếp tục xây dựng hạ tầng kêu gọi đầu tư đối với cụm công nghiệp Bình Chương.

1. UBND huyện Đình Lập

- Chủ tịch UBND huyện Đình Lập chịu trách nhiệm trước pháp luật về: (i) Tính chính xác của các nội dung, thông tin, dữ liệu, số liệu, tài liệu, hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Chương trình; (ii) Phụ lục các chương trình, danh mục dự án đầu tư xây dựng phát triển thực hiện trong từng giai đoạn được ban hành kèm theo Quyết định này; bảo đảm tính đồng bộ, không chồng lấn, xung đột giữa các nội dung của các phương án phát triển ngành, lĩnh vực, bảo đảm phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật có liên quan.

- Tổ chức thực hiện công bố Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập đến năm 2035. Tổ chức thực hiện và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình đảm bảo theo quy định của pháp luật. Giải quyết kịp thời hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Lồng ghép các nội dung của Chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm trên địa bàn đặc biệt là các chỉ tiêu phát triển đô thị.

- Tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai các chương trình, dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và khả năng huy động nguồn lực từng giai đoạn và hàng năm.

- Chủ trì rà soát, xây dựng các nội dung liên quan tới công tác phân loại đô thị đảm bảo theo quy định, quy hoạch và định hướng phát triển đô thị. Định kỳ hàng năm, tổ chức đánh giá hiện trạng đô thị, tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

2. Sở Xây dựng: chủ trì phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn UBND huyện Đình Lập thực hiện chương trình phát triển đô thị được duyệt và các quy hoạch theo quy định. Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện Chương trình; kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển đô thị phù hợp với tình hình thực tế.

3. Các sở, ban, ngành có liên quan: theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, phối hợp và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình phát triển đô thị theo quy định.

Vũ Đạo Huân – Văn phòng Sở./