Skip to main content

Họp hội đồng thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ QHCT xây dựng, tỷ lệ 1/500 khu phi thuế quan giai đoạn I, thuộc Khu KTCK ĐĐ-LS (dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang)

Ngày 14/5/2024, Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng của tỉnh đã tổ chức họp thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Khu phi thuế quan giai đoạn I, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang). Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh (Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh), Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang (Chủ đầu tư dự án và là đơn vị lập quy hoạch), Công ty cổ phần tư vấn LICOGI (đơn vị tư vấn) và các thành phần khác có liên quan.

Hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Khu phi thuế quan giai đoạn I, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang) cơ bản đã đảm bảo đầy đủ về trình tự, nội dung, thành phần theo quy định; cơ bản phù hợp với Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan; hồ sơ đáp ứng quy định điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại Khoản 11, Điều 28, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, trích dẫn: “2. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu chức năng được tiến hành khi nội dung dự kiến điều chỉnh không làm thay đổi tính chất, chức năng, quy mô và các giải pháp quy hoạch chính của khu vực lập quy hoạch; bảo đảm không làm quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch.”. Hội đồng thẩm định thống nhất cơ bản nhất trí nội dung đồ án quy hoạch.

1

Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch kết luận cuộc họp

Phó Chủ tịch hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng của tỉnh đã yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang (Cơ quan tổ chức lập quy hoạch) phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định, trong đó rà soát chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch để tiếp tục gửi phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐTĐ.