Skip to main content
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Danh sách các góp ý
Họ và tên người gửi:
Đia chỉ email:
Số điện thoại:
Địa chỉ:
Nội dung góp ý:

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn