Skip to main content
Trích yếu V/v phổ biến, tuyên truyền thực hiện theo Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý
Số hiệu văn bản
125/SXD-QLXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Sở Xây dựng