Skip to main content
Trích yếu Luật quy hoạch đô thị 2009
Số hiệu văn bản
30/2009/QH12
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Luật
Văn bản của
Trung ương