Skip to main content

V/v thực hiện đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Để đảm bảo tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng, đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng, các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

1

Một số hình ảnh về sản xuất VLXD và phá dỡ công trình xây dựng

Ngày 29/5/2024, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 1154/SXD-HTKT&VLXD V/v thực hiện đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Với những nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng đối với các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng, sản xuất sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng trên địa bàn như: Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng; Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng (như QCVN 04:2009/BCT, QCVN 05:2012/BLĐTBXH, QCVN 01:2019/BCT....); Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Lạng Sơn năm 2024; Công văn số 1304/BXD-GĐ ngày 27/3/2024 của Bộ Xây dựng về triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) ngành xây dựng năm 2024; Công văn số 63/BXD-GĐ ngày 06/01/2023 của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn; Công văn số 182/BXD-GĐ ngày 11/01/2024 của Bộ Xây dựng về bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình; Công văn số 2033/BXD-GĐ ngày 14/5/2024 của Bộ Xây dựng về việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng.

- Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

- Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại mục 1 Công văn số 1502/UBND-KT ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra trật tự xây dựng và việc thực hiện các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng, an toàn trong sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng của các chủ công trình, các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng và các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng. Trong quá trình thực hiện kiểm tra, cương quyết dừng thi công xây dựng, dừng sản xuất nếu phát hiện tại công trường xây dựng, khu vực sản xuất có nguy cơ gây mất an toàn và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng; các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng và mục 2 Công văn số 1502/UBND-KT ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện về an toàn xây dựng, an toàn lao động trong sản xuất đến từng bộ phận, tổ, đội và người lao động. Đồng thời Kiện toàn hệ thống quản lý công tác an toàn xây dựng, an toàn lao động trong sản xuất đảm bảo đủ năng lực theo quy định của pháp luật; quy định trách nhiệm về an toàn xây dựng, an toàn lao động đến từng bộ phận, tổ, đội và các cá nhân quản lý, trực tiếp thi công, sản xuất.

- Rà soát các quy định, quy trình, biện pháp về an toàn xây dựng, an toàn lao động trong sản xuất đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn áp dụng, các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

- Thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn xây dựng, an toàn lao động trong sản xuất; chủ động kiểm soát, phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, ngăn ngừa các nguy cơ gây tai nạn lao động trên công trường, trong nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng.

- Máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn (theo danh mục tại Thông tư số 36/2019/TT-LĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng. Đồng thời hoàn thiện quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa đối với công tác bảo trì công trình xây dựng, dây chuyền công nghệ, máy, thiết bị.

3. Về triển khai thực hiện an toàn lao động

Sở Xây dựng đã ban hành các Văn bản triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm: Công văn số 282/SXD-QLXD ngày 18/02/2024 về tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 271/SXD-QLXD ngày 08/02/2024 về thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2024; Công văn số 912/SXD-QLXD ngày 3/5/2024 về phát động phong trào thi đua an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình thuộc địa bàn năm 2024; Kế hoạch số 48/KH-SXD ngày 07/5/2024 về Kế hoạch thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2024. Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo quy định./.

Vũ Đạo Huân – Văn phòng Sở./.