Skip to main content

V/v tăng cường công tác tham mưu các nhiệm vụ của Sở Xây dựng 6 tháng cuối năm 2024

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đảm bảo các công việc  được thực hiện một cách chính xác, kịp thời, phù hợp với các quy định pháp luật cũng như yêu cầu thực tiễn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh.

1

Đồng chí Nguyễn Duy Đông – Giám đốc Sở Xây dựng

Ngày 04/6/2024, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 1209/SXD-VP V/v tăng cường công tác tham mưu các nhiệm vụ của Sở Xây dựng 6 tháng cuối năm 2024. Với những nội dung cụ thể như sau:

1. Nâng cao chất lượng tham mưu

- Các phòng, Trung tâm cần tăng cường nghiên cứu, nắm vững các quy định pháp luật, chính sách của Nhà nước và của tỉnh để tham mưu kịp thời, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo Sở và UBND tỉnh.

- Thường xuyên cập nhật, bổ sung kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức để đảm bảo chất lượng tham mưu các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng (quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; kiến trúc; hoạt động đầu xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở và công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; thanh tra; giải quyết đơn thư, kiểm định chất lượng công trình)

- Trưởng các phòng, Giám đốc Trung tâm thuộc Sở khi giao nhiệm vụ cần giao đúng người: Dựa trên kỹ năng, năng lực và kinh nghiệm của từng cá nhân để giao nhiệm vụ phù hợp. Khi phân công công việc cụ thể phải xác định rõ ràng nhiệm vụ của từng cá nhân, bao gồm mô tả công việc, thời gian hoàn thành và tiêu chí đánh giá.

- Các phòng cần tạo môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau.

- Lãnh đạo cần lắng nghe ý kiến của chuyên viên và chia sẻ thông tin một cách minh bạch.

- Các phòng, Trung tâm thuộc Sở chủ động đề xuất, kiến nghị các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên tổng hợp, phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết. Tăng cường công tác hướng dẫn về các lĩnh vực phụ trách của Sở Xây dựng đến các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ động lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

- Các phòng, Trung tâm thuộc Sở chủ động lập kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Tăng cường phối hợp giữa các phòng, trung tâm trong Sở và với các cơ quan liên quan để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

- Yêu cầu các công chức, viên chức cập nhật tiến độ công việc định kỳ (hàng ngày, hàng tuần).

3. Báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. Báo cáo phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời.

- Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện và khắc phục các vướng mắc, khó khăn.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát

- Lãnh đạo các phòng, Trung tâm cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức trong phòng, đảm bảo công việc được thực hiện đúng quy định và đạt hiệu quả cao.  Cần kiểm tra công việc của từng cá nhân theo lịch định kỳ hoặc bất chợt để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.

- Kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Hướng dẫn kịp thời khi chuyên viên gặp khó khăn và kịp thời điều chỉnh, cung cấp thông tin cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.

5. Đảm bảo cơ sở vật chất và hỗ trợ

- Các phòng cần phối hợp với Văn phòng Sở để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ.

- Tăng cường phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa các phòng trong Sở. Khi gặp khó khăn, vướng mắc, các phòng cần báo cáo kịp thời để lãnh đạo Sở xem xét.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác

- Ngoài các nhiệm vụ đã được phân công, các phòng cần sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Lãnh đạo Sở giao.

- Mọi công việc cần phải đảm bảo chất lượng và hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Lãnh đạo Sở.

Sở Xây dựng yêu cầu các phòng và trung tâm nghiêm túc thực hiện các nội dung trên để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh./.

Vũ Đạo Huân – Văn phòng Sở./.