Skip to main content

Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 14/3/2024 Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số  492/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn. Xem chi tiết tại đây

Mục tiêu

1. Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn (Quy chế) nhằm quản lý trật tự xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng theo Quy hoạch chung thị trấn Bắc Sơn đến năm 2035 đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 (QHC thị trấn Bắc Sơn đến năm 2035).

2. Quản lý cảnh quan đô thị, kiến trúc các công trình xây dựng theo quy hoạch đô thị được duyệt, kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị theo định hướng phát triển kiến trúc, bảo vệ cảnh quan, bản sắc văn hóa dân tộc, đặc trưng kiến trúc đô thị thị trấn Bắc Sơn - huyện Bắc Sơn.

3. Cụ thể hóa các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng để quản lý kiến trúc đô thị phù hợp với điều kiện thực tế của thị trấn Bắc Sơn - huyện Bắc Sơn.

4. Quy định về kiến trúc các loại hình công trình làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng; cung cấp thông tin quy hoạch - kiến trúc và phục vụ công tác quản lý nhà nước có liên quan.

5. Là cơ sở để xác định chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc cho các công trình nhà ở riêng lẻ và các công trình khác thuộc phạm vi quy định tại Quy chế.

6. Quy định cụ thể trách nhiệm trong quản lý quy hoạch, kiến trúc của UBND huyện Bắc Sơn, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động kiến trúc và xây dựng công trình kiến trúc, không gian, cảnh quan trên địa bàn thị trấn Bắc Sơn - huyện Bắc Sơn.

2. Phạm vi áp dụng

Phạm vi áp dụng Quy chế bao gồm toàn bộ diện tích, ranh giới theo QHC thị trấn Bắc Sơn đến năm 2035, quy mô diện tích 2.067,35 ha, bao gồm:

- Diện tích tự nhiên thị trấn Bắc Sơn hiện trạng 1.490,74 ha.

- Diện tích mở rộng thuộc xã Bắc Quỳnh 493,64 ha: toàn bộ diện tích của 08 thôn sau: thôn Đon Riệc 1, thôn Đon Riệc 2, thôn Tân Sơn, thôn Đông Đằng, thôn Thâm Pát, thôn Bắc Sơn, thôn Nà Riềng, thôn Trí Yên.

- Diện tích mở rộng thuộc xã Long Đống 82,97 ha: toàn bộ diện tích thôn Long Hưng.

Ranh giới được xác định như sau:

- Phía Đông giáp đồi núi thuộc xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn.

- Phía Tây giáp xã Đồng Ý và xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn.

- Phía Nam giáp xã Chiêu Vũ, huyện Bắc Sơn.

- Phía Bắc giáp xã Long Đống, huyện Bắc Sơn.

1

Phạm vi áp dụng Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Bắc Sơn

Tổ chức thực hiện Quy chế

Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Bắc Sơn nhằm đảm bảo cho công tác quy hoạch và xây dựng trên địa bàn thị trấn được triển khai đồng bộ, hài hòa về không gian, kiến trúc và cảnh quan; phù hợp với QHC thị trấn Bắc Sơn đến năm 2035 và điều kiện thực tế tại địa phương. Quy chế cũng là cơ sở pháp lý để triển khai cấp giấy phép xây dựng cho công trình và nhà ở riêng lẻ theo quy định. Việc tổ chức thực hiện Quy chế được triển khai cụ thể như sau:

1. Đối với việc cấp giấy phép xây dựng:

a) Công trình đã có quy định trong Quy chế: cấp có thẩm quyền căn cứ Quy chế, Quy hoạch đô thị được duyệt để cấp giấy phép xây dựng theo quy định hiện hành.

b) Công trình chưa được quy định trong Quy chế: lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc lập bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình; lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

c) Công trình và dự án đầu tư xây dựng có đề xuất khác với Quy chế: phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép triển khai xây dựng.

2. Về triển khai quy chế ở các khu vực đặc thù:

UBND huyện Bắc Sơn chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND thị trấn Bắc Sơn, UBND các xã Bắc Quỳnh, xã Long Đống trên cơ sở Quy chế đã được phê duyệt tổ chức ban hành các quy định quản lý đối với các khu vực đặc thù.

3. Về nghiên cứu, bổ sung các quy định cụ thể:

UBND huyện Bắc Sơn chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị khác có liên quan đến công tác quản lý kiến trúc phối hợp với UBND thị trấn Bắc Sơn, UBND các xã Bắc Quỳnh và Long Đống trong quá trình triển khai thực hiện chủ động rà soát các quy định cụ thể trong Quy chế để đề xuất bổ sung, chỉnh sửa (nếu có) cho phù hợp với các quy định hiện hành và thực trạng phát triển đô thị.

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc

1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế:

a) Tuân thủ các điều kiện về hành nghề theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức tư vấn thiết kế, tác giả phương án thiết kế, chủ nhiệm dự án thực hiện giám sát tác giả theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm liên quan về không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị.

c) Đơn vị tư vấn thiết kế trong quá trình thiết kế các công trình xây dựng thuộc đối tượng phạm vi áp dụng Quy chế phải tuân thủ các quy định theo Quy hoạch đô thị được duyệt, QCVN, TCVN hiện hành và quy định trong Quy chế.

2. Trách nhiệm của nhà thầu xây dựng:

a) Nhà thầu xây dựng công trình có trách nhiệm triển khai thi công xây dựng và hoàn thành đúng theo thiết kế, quy định đã cam kết trong hợp đồng của chủ đầu tư và các quy định trong Quy chế.

b) Trong quá trình thi công, hoàn thiện, sửa chữa, bảo trì công trình phải có biện pháp hạn chế tối đa các ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư, đến không gian, kiến trúc, cảnh quan khu vực nơi có công trình do mình xây dựng.

c) Cùng chủ đầu tư lập biện pháp bảo vệ trong cả quá trình thi công, phá dỡ; tái tạo môi trường, không gian, cảnh quan bị hư hại do thi công công trình gây ra.

d) Tuân thủ các quy định tại giấy phép xây dựng và các quy định về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị hiện hành có liên quan.

3. Trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ đầu tư, người sử dụng:

a) Tuân thủ quy định của Quy chế, các quy định quản lý đô thị liên quan và chịu trách nhiệm về chất lượng không gian, kiến trúc, cảnh quan trong phạm vi công trình; bảo vệ gìn giữ hình ảnh, tình trạng hiện có của công trình kiến trúc đang sở hữu, đang sử dụng; khi công trình hư hỏng, phải sửa chữa kịp thời.

b) Xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc đô thị phải thực hiện đúng quy hoạch xây dựng và quy định trong Quy chế. Phải được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền mới được thay đổi về kiến trúc, chức năng sử dụng, kết cấu chịu lực của công trình.

c) Phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch, thiết kế công trình tuân thủ quy hoạch, QCVN, TCVN và Quy chế nhằm đảm bảo dự án có chất lượng. Đảm bảo công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội kết nối hài hòa với không gian và cảnh quan đô thị.

d) Xây dựng cơ sở hạ tầng đúng theo quy hoạch, dự án được duyệt, đảm bảo đúng theo giấy phép xây dựng. Bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị cho cơ quan có thẩm quyền đúng tiến độ và chất lượng. Thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị theo quy định.

e) Chịu trách nhiệm bảo vệ môi trường, cảnh quan trong suốt quá trình triển khai dự án. Mọi hoạt động san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình kiến trúc không được làm ảnh hưởng đến các khu đất và công trình lân cận.

4. Trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp:

a) Thực hiện các chức năng tư vấn giám định và phản biện xã hội trong công tác quản lý nhà nước về kiến trúc, cảnh quan đô thị; thiết kế cảnh quan đô thị; bảo vệ môi trường sinh thái; các đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế công trình có ý nghĩa quan trọng của thị trấn theo quy định của pháp luật.

b) Tuyên truyền phổ biến chính sách, luật pháp, những kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và quản lý phát triển đô thị, xây dựng đô thị mang tính hiện đại và giữ gìn bản sắc dân tộc.

5. Trách nhiệm của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn:

a) Hướng dẫn, phối hợp với UBND huyện Bắc Sơn tổ chức thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Bắc Sơn.

b) Thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền theo Quy chế và các quy định của pháp luật về cấp giấy phép xây dựng.

c) Đầu mối tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp với các quy định và yêu cầu quản lý thực tiễn (trong trường hợp cần thiết).

6. Trách nhiệm của UBND huyện Bắc Sơn:

a) Chịu trách nhiệm quản lý kiến trúc đô thị, trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn; tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại Quy chế.

b) Theo thẩm quyền được giao, cấp phép xây dựng cho công trình và nhà ở riêng lẻ theo quy định; kiểm tra giấy phép xây dựng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn; kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền.

c) Đề xuất, xây dựng kế hoạch đầu tư tăng cường chất lượng cảnh quan, không gian đô thị đối với các công trình công cộng như cây xanh đường phố, công viên, các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thị trấn Bắc Sơn.

d) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND thị trấn Bắc Sơn, UBND xã Bắc Quỳnh và xã Long Đống thực hiện kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất về quản lý xây dựng theo giấy phép. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong các hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền.

7. Trách nhiệm của UBND thị trấn Bắc Sơn, UBND xã Bắc Quỳnh và xã Long Đống:

UBND thị trấn Bắc Sơn, UBND xã Bắc Quỳnh và xã Long Đống trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng, Trung tâm phát triển Quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện Bắc Sơn thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kiến trúc trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Vũ Đạo Huân - Văn Phòng Sở./.