Skip to main content
Trích yếu Công văn số 1011/SXD-VP ngày 14/5/2024 V/v tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các Sở, ban, ngành, Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thực hiện TTHC và các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng.
Số hiệu văn bản
1011/SXD-VP
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Sở Xây dựng