Skip to main content
Trích yếu Thay đổi địa điểm họp thẩm định nội dung đồ án Quy hoạch phân khu Khu vực Nà Chuông - Bình Cằm, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000 theo Giấy mời số 151/GM-HĐTĐ ngày 23/10/2023 của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây
Số hiệu văn bản
314/TB-SXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Thông báo
Văn bản của
Sở Xây dựng