Skip to main content
Trích yếu Thông tư ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây
Số hiệu văn bản
01/2021/TT-BXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Thông tư
Văn bản của
Trung ương