Skip to main content
Trích yếu Thông tư Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
Số hiệu văn bản
10/2021/TT-BXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Thông tư
Văn bản của
Trung ương