Skip to main content
Trích yếu Luật Quy hoạch 2017
Số hiệu văn bản
21/2017/QH14
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Luật
Văn bản của
Trung ương