Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

V/v Hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây dựng trình Sở Xây dựng thẩm tra theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP.

Kinh tế và Vật liệu xây dựng
Nội dung

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

____________________________

Số: 423 /SXD-KTKH&VLXD

 

Lạng Sơn, ngày  28   tháng 8  năm 2013

 V/v Hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây dựng

trình Sở Xây dựng thẩm tra theo quy định

      tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP.

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;

 

- UBND các huyện, thành phố;

 

- Các chủ đầu tư xây dựng công trình;

 

- Các tổ chức, các nhân tham gia hoạt động xây dựng.

         

Ngày 06/02/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về Quản lý chất lượng công trình xây dựng, có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 15/4/2013. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, theo phân cấp Sở Xây dựng đã tổ chức thực hiện tiếp nhận, thẩm tra các nội dung theo quy định, qua quá trình thực hiện Sở Xây dựng có một số ý kiến như sau:

Hồ sơ thiết kế xây dựng gửi kèm theo tờ trình thẩm tra của các chủ đầu tư cơ bản đầy đủ danh mục theo quy định, các nội dung như: công tác lựa chọn, chỉ định đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế; lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế; nghiệm thu sản phẩm khảo sát, thiết kế và các nội dung khác có liên quan đã được thực hiện. Tuy nhiên một số hồ sơ, nội dung chưa đạt yêu cầu, cụ thể:

- Nhiệm vụ, phương án và dự toán chi phí khảo sát, thiết kế xây dựng công trình chưa được chủ đầu tư phê duyệt.

- Công tác khảo sát xây dựng còn thiếu nội dung khảo sát, xác định loại đường trong tổng quãng đường vận chuyển vật tư, vật liệu xây dựng đến công trình; loại đường trong tổng quãng đường vận chuyển vật liệu thừa, vật liệu phá dỡ, vị trí đổ rác thải xây dựng đảm bảo yêu cầu về môi trường theo quy định đối với các công trình xây dựng có phá dỡ công trình cũ.

- Thiếu thuyết minh thiết kế xây dựng (mới chỉ có phần thuyết minh tính toán thiết kế cấu).

- Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong các giải pháp thiết kế:

+  Thiếu các quy chuẩn chủ yếu như Quy chuẩn QCXDVN 01:2002/BXD để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng; Quy chuẩn QCXDVN 05:2008/BXD Nhà ở và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khỏe; QCVN 06:2010/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan.

+ Đã áp dụng một số tiêu chuẩn đã bị hủy bỏ, thay thế bằng các tiêu chuẩn khác (thậm chí có hồ sơ còn trích dẫn áp dụng tiêu chuẩn thiết kế không phù hợp với công trình).

- Giải pháp thiết kế chưa đề cập đến tỷ lệ bắt buộc sử dụng vật liệu xây không nung theo quy định tại Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước theo quy định hiện hành.

- Dự toán xây dựng công trình chưa đề cập các khoản mục chi phí sau tổng mức đầu tư xây dựng công trình:

+ Chi phí bảo trì công trình xây dựng và các công việc liên quan đến công tác bảo trì như: lập, thẩm định hoặc thẩm tra quy trình bảo trì, thực hiện quy trình bảo trì,… theo quy định tại Nghị định số 114//2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Xây dựng;

+ Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại Điều 32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ.

- Ngày 26/12/2012 Bộ Xây dựng đã công bố 02 Tập định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng và Phần lắp đặt (sửa đổi, bổ sung) kèm theo Quyết định số 1772, 1773/QĐ-BXD. Do đó, trong quá trình lập dự toán yêu cầu rà soát, chỉnh lý theo đúng quy định.

Trên đây là một số nội dung cần rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây dựng công trình theo quy định. Đề nghị các chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm nghiên cứu, thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng hồ sơ thiết kế, thẩm tra theo các quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;

 

- UBND tỉnh (B/c);

 

- Các phòng, Trung tâm;

 

- Lãnh đạo Sở;

(đã ký)

- Website Sở Xây dựng;

 

- Lưu: VT, KTKH&VLXD.

 

 

Nguyễn Kim Tiến