Skip to main content

Kiểm tra dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Đình Lập

Thực hiện Công văn số 4438/VP-KT ngày 09/9/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xem xét đề nghị của UBND huyện Đình Lập về điều chỉnh một số hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã
trên địa bàn huyện Đình Lập, ngày 13/9/2023, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan (gồm : Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Đình Lập.

 Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Đình Lập được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật tại Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 15/5/2023, do UBND huyện Đình Lập làm chủ đầu tư; tổng mức đầu tư của dự án là 4.646 triệu đồng.

Công trình được khởi công ngày 26/6/2023, đến thời điểm kiểm tra chủ đầu tư đã tổ chức thực hiện thi công được các hạng mục gồm: Trạm Y tế thị trấn nông trường Thái Bình (khối lượng thi công ước đạt khoảng 24%). Trạm Y tế thị trấn Đình Lập (khối lượng thi công ước đạt khoảng 41%). Tổng số vốn đã được bố trí cho dự án là 3.100 triệu đồng. Đến nay đã thực hiện giải ngân được 1.253 triệu đồng (tỷ lệ giải ngân đạt 40% số vốn được giao).

1

Kết luận tại buổi kiểm tra, Đồng chí Trương Trung Hiếu- Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đã tổng hợp ý kiến các ngành tham dự nhất trí với nội dung đề xuất của chủ đầu tư và đề nghị chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung nhân lực, máy, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng tiến độ đề ra nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng.

 

Vũ Thụy An- Phòng QLXD

About