Skip to main content

Kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo khu kỹ thuật Đại đội kho C29, xây dựng kho vũ khí eBB123 và san lấp mặt bằng thao trường huấn luyện dBB1/eBB123

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5390/VP-KT ngày 30/10/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị điều chỉnh dự án Cải tạo khu kỹ thuật Đại đội kho c29, xây dựng kho vũ khí eBB123 và san lấp mặt bằng thao trường huấn luyện dBB1/eBB123.

Ngày 09/11/2023 Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Sở (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường); UBND huyện Chi Lăng, UBND xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm tra, xem xem xét đề xuất điều chỉnh dự án Cải tạo khu kỹ thuật Đại đội kho c29, xây dựng kho vũ khí eBB123 và san lấp mặt bằng thao trường huấn luyện dBB1/eBB123.

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo khu kỹ thuật Đại đội kho c29, xây dựng kho vũ khí eBB123 và san lấp mặt bằng thao trường huấn luyện dBB1/eBB123 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 30/8/2023. Dự án do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư. Giá trị dự toán xây dựng công trình 14.997.979.445 đồng, sử dụng ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2023.

1

Hình ảnh kiểm tra tại công trình

2

Hình ảnh đồng chí Lãnh đạo Sở Xây dựng kết luận nội dung kiểm tra tại Hội trường

Sau khi kiểm tra hiện trường, xem xét các nội dung đề xuất, kiến nghị của chủ đầu tư và trên cơ sở ý kiến của các cơ quan tham dự kiểm tra, Đồng chí Trương Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã kết luận, nhất trí với các nội dung đề xuất của chủ đầu tư và đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện báo cáo, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét theo quy định; đồng thời đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung nhân lực, máy, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng tiến độ đề ra nhằm sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng đáp ứng mục tiêu đề ra.

                                                                               Triệu Hoàng Trung - Phòng Quản lý xây dựng