Skip to main content

Khảo sát đề xuất kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng Trạm cấp nước Lộc Bình 2

Thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn giao nghiên cứu, đề xuất xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng Trạm cấp nước Lộc Bình 2 công suất 2.000m3/ngày đêm nguồn nước sông Kỳ Cùng nhằm đảm bảo cung cấp nhu cầu nước sinh hoạt cho thị trấn Lộc Bình theo quy hoạch được duyệt; Ngày 12/4/2024, đồng chí Hà Minh Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Lộc Bình, UBND thị trấn Lộc Bình, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn khảo sát vị trí địa điểm dự kiến thực hiện đầu tư xây dựng Trạm cấp nước Lộc Bình 2 công suất 2.000m3/ngày đêm.

Đoàn đã thực hiện khảo sát vị trí địa điểm dự kiến đầu tư xây dựng Trạm cấp nước Lộc Bình 2 công suất 2.000m3/ngày đêm nguồn nước sông Kỳ Cùng theo quy hoạch chung thị trấn Lộc Bình đã được phê duyệt tại vị trí gần Cầu Lộc Bình số 1 (thuộc dự án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình)

1

Đồng chí Hà Minh Anh cùng đoàn khảo sát xem xét thực địa vị trí quy hoạch nhà máy theo quy hoạch chung được duyệt

Ngoài ra đoàn cũng đã đi khảo sát thêm 02 vị trí ngoài khu dân cư, phần thượng lưu sông Kỳ Cùng đoạn chảy vào thị trấn Lộc Bình để lựa chọn phương án tối ưu báo cáo UBND tỉnh.

2

Đồng chí Hà Minh Anh cùng đoàn khảo tại vị trí phía thượng lưu sông Kỳ Cùng đoạn chảy vào thị trấn.

 

Đoàn tiếp tục khảo sát cơ sở hạ tầng hiện trạng hệ thống cấp nước thị trấn tại Trạm cấp nước Lộc Bình.

3

Đoàn khảo sát tại Trạm cấp nước thị trấn Lộc Bình hiện trạng

Trên cở sở kết quả kiểm tra khảo sát thực địa, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với UBND huyện Lộc Bình và các cơ quan liên quan tiếp tục khảo sát để lựa chọn phương án đề xuất thực hiện đầu tư xây dựng đảm bảo phù hợp với quy hoạch, tình hình thực tế, gửi lại Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch thực hiện đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân thị trấn Lộc Bình./.

Tác giả: Hoàng Thị Liên