Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của dân UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019 tại Sở Xây dựng.

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 11/02/2019 của UBND tỉnh về kiểm  tra  việc  thực  hiện  kỷ  luật,  kỷ cương  hành  chính  năm  2019;  Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các sở, ban, ngành, đơn vịtrực  thuộc  UBND  tỉnh,  UBND  các  huyện,  thành  phố  và  UBND  các  xã,  phường, thị  trấn  năm  2019.

 

Ngày 17/10/2019, Tổ kiểm tra số 2 kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại Sở Xây dựng.

 

Ông Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tổ trưởng tổ kiểm tra kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh phát biểu

 

Qua kiểm tra, Tổ trưởng Tổ kiểm tra kết luận Sở Xây dựng đã thực hiện tốt các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019, cụ thể: Sở Xây dựng đã thực hiện xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và kế hoạch kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ban lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao; triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan năm 2019; định kỳ hàng tháng đều chỉ đạo rà soát, tổ chức phân công các phòng chuyên môn triển khai thực hiện và thông báo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, những nội dung cần tập trung chỉ đạo thực hiện.

Sở Xây dựng đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; ban hành quy định về phân công nhiệm vụ lãnh đạo, công chức cơ quan; rà soát, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế làm việc và các quy chế, quy định của Sở đã đề ra; Cán bộ, công chức và người lao động của Sở Xây dựng chấp hành nghiêm túc về kỷ luật, kỷ cương hành chính thực hiện nghiêm túc đeo thẻ công chức trong thực thi công vụ.

Thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức và công dân; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đoàn kiểm tra đề nghị tập thể lãnh đạo Sở tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 02/CT- UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo liên quan về thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp./. 

Một số ảnh tại buổi kiểm tra.

Hoàng tùng - Văn phòng Sở.