Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch số 10/KH-SXD ngày 19/01/2024 Thực hiện Chương trình hành động số 98-CTr/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số hiệu văn bản
10/KH-SXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Kế hoạch
Văn bản của
Sở Xây dựng