Skip to main content

Họp hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng của tỉnh đối với Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040, tầm nhìn 2050, tỷ lệ 1/25.000

Ngày 25/01/2024, Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng của tỉnh đã tổ chức họp thẩm định nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040, tầm nhìn 2050, tỷ lệ 1/25.000. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh (Quyết định số 2115/QĐ-UBND  ngày  19/10/2020 của UBND tỉnh), Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: UBND các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn (cơ quan tổ chức lập quy hoạch), Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và quy hoạch đô thị (đơn vị tư vấn) và các thành phần khác có liên quan.

Theo đó, nội dung dự thảo Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040, tầm nhìn 2050, tỷ lệ 1/25.000 đã được đơn vị tư vấn chỉ ra các căn cứ pháp lý, lý do, sự cần thiết để thực hiện lập quy hoạch vùng huyện; theo đó đã đánh giá được thực trạng về điều kiện tự nhiên, khí hậu, dân số... của các huyện, đưa ra được các vấn đề nội dung cần giải quyết đảm bảo theo các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn về quy hoạch xây dựng vùng. Tuy nhiên, còn một số số liệu chưa đảm bảo theo số liệu theo số liệu các nghành liên quan và phù hợp với thời điểm lập quy hoạch.

Chủ tịch hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng của tỉnh đã yêu cầu đơn vị tư vấn và Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung một số các nội dung về chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật, cơ cấu kinh tế, văn hóa xã hội, thương mại dịch vụ, hạ tầng.... Đồng thời nhất trí thông qua nội dung đối với Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040, tầm nhìn 2050, tỷ lệ 1/25.000./.

1

Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch kết luận cuộc họp

 Tác giả: Trịnh Thị Ngọc Ngà