Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giới thiệu chung

Submitted by Ban biên tập Sở Xây dựng on 20 January 2018

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ SỞ XÂY DỰNG

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn

của Sở Xây dựng Lạng Sơn

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 133/QĐ-SXD, ngày 15/5/2020

 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn)

Chương I

 QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Chức năng chung

Các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

Điều 2. Nhiệm vụ chung

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự thảo các quyết định, chỉ thị, các văn bản quy định việc phân công, phân cấp và uỷ quyền và các văn bản khác thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành:

- Các văn bản hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy hoạch phát triển, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

- Thực hiện trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý làm cơ sở để Văn phòng Sở tổng hợp, xây dựng các báo cáo chung của Sở: báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất; báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

 

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 

Điều 3. Văn phòng Sở 

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Sở;

- Dự thảo Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở;

- Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

2.  Công tác tổ chức

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ nâng bậc lương, chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức;

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp, thống kê, báo cáo về công tác tổ chức, số lượng, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; công tác văn thư, lưu trữ; công tác thi đua khen thưởng, bảo mật, bảo vệ cơ quan và các lĩnh vực khác trong hoạt động của Sở được Giám đốc Sở giao;

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch tuyển dụng, bố trí, nhận xét, đánh giá, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái và các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức theo quy định;

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, chức danh và cơ cấu công chức, viên chức thuộc Sở;

- Tuyển dụng, sử dụng và quản  lý công chức, viên chức theo quy định;

- Quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo phân cấp.

3.  Công tác Văn phòng:

- Quản lý thiết bị, nơi làm việc và tổ chức hội họp của Sở;

- Chỉ đạo hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo “Cơ chế một cửa” của Sở tại Trung tâm hành chính công;

- Quản lý, điều hành các phương tiện phục vụ nhu cầu công tác của Sở;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Sở;

- Thực hiện công tác Quản lý, đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật công nghệ thông tin cho các hoạt động trong cơ quan; Quản lý và duy trì hoạt động, cập nhật kịp thời thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của Sở; Thực hiện việc thu thập, lưu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở;

- Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy;

- Thực hiện công tác “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”; công tác tang lễ thuộc đối tượng do UBND tỉnh quy định;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất do Giám đốc Sở giao.

4. Công tác Văn thư - Lưu trữ

- Tổ chức tiếp nhận công văn, giấy tờ và phát hành công văn đi, đến, quản lý con dấu, lưu trữ công văn và hồ sơ công chức, viên chức;

- Thực hiện việc thu thập, bảo vệ, bảo mật, bảo quản và tổ chức phục vụ khai thác tài liệu và lưu trữ theo chế độ quy định của nhà nước;

- Tổng hợp, thống kê báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác văn thư - lưu trữ.

5. Công tác quản lý tài chính, tài sản

- Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách chế độ đãi ngộ đối với công chức, viên chức thuộc Sở theo quy định;

- Dự toán kinh phí đảm bảo phục vụ hoạt động của Sở, Lãnh đạo Sở và thực hiện công tác đối ngoại của Sở;

- Lập dự toán, giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm; dự toán vốn sự nghiệp kinh tế khác và phân bổ dự toán cho các đơn vị trực thuộc;

- Hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý tài chính kế toán về thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vi sự nghiệp trực thuộc Sở;

- Thực hiện quyết toán ngân sách hàng năm của cơ quan, Theo dõi, kiểm tra xét duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở theo quy định;

- Theo dõi kinh phí các dự án do Sở làm chủ đầu tư.

6. Công tác Thống kê, Kế hoạch

- Xây dựng kế hoạch công tác tháng, quý, năm, dài hạn và kế hoạch phát triển các đơn vị trực thuộc Sở; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thống kê, kế hoạch;

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Công tác Pháp chế

- Về công tác xây dựng pháp luật:

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan giúp Lãnh đạo Sở lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến  lĩnh vực xây dựng;

+ Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Lãnh đạo Sở;

+ Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng liên quan giúp Lãnh đạo Sở góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến;

- Về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật: Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến  lĩnh vực xây dựng;

- Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật: Chủ trì giúp Lãnh đạo Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính: Chủ trì xây dựng và phối hợp với các phòng liên quan thực hiện các kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát thủ tục hành chính của Sở; Đôn đốc, tổng hợp báo cáo về công tác cải cách hành chính của Sở;

- Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Chủ trì lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm; phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi lĩnh vực xây dựng; xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan;

- Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật: Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan giúp Lạnh đạo Sở thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi lĩnh vực xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Thanh tra Sở  

- Tham mưu cho Giám đốc Sở, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh: Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị, các văn bản quy định về Thanh tra xây dựng;

- Xây dựng kế hoạch thanh tra theo quy định pháp luật, trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra;

- Thực hiện thanh tra hành chính theo quy định tại Mục 2 Chương 4 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Mục 1 Chương 3 Nghị định sô 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Thực hiện thanh tra chuyên ngành xây dựng theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, của Chủ tịch UBND tỉnh và của cấp có thẩm quyền;

- Thường trực công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật về tiếp công dân. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Chủ trì hoặc tham gia đoàn thanh tra liên ngành do các Sở, ngành, địa phương thành lập; tham gia các đoàn thanh tra do Thanh tra Bộ Xây dựng thành lập.

Điều 5. Phòng Quy hoạch-Kiến trúc và Phát triển đô thị

Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc thực hiện quản lý đối với lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc gồm: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng các khu chức năng; thiết kế đô thị, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị và lĩnh vực Phát triển đô thị.

1.  Về lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về  quy hoạch xây dựng, kiến trúc, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

 - Tham mưu thực hiện thẩm định quy chế quản lý kiến trúc đối với các đô thị và điểm dân cư nông thôn của tỉnh;

- Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc để Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn xã theo phân cấp;

- Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, bao gồm: Phối hợp công bố, công khai các đồ án quy hoạch; quản lý hồ sơ mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng;  giới thiệu địa điểm xây dựng và hưng tuyến công trình hạ tng kỹ thuật; cung cấp thông tin về quy hoạch, kiến trúc;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về  thi tuyển ý tưởng quy hoạch; thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh.

2. Lĩnh vực Phát triển đô thị

- Tổ chức lập các loại quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo quy định, chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và cho từng đô thị trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với chiến lưc, quy hoạch tng thể phát trin hệ thng đô thị quốc gia, chương trình phát triển đô thị quốc gia, quy hoạch chung đô thị; xác định các khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện; xác định các chỉ tiêu về lĩnh vực phát triển đô thị trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tnh; tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị đồng bộ, các khu đô thị mới, các chính sách, giải pháp quản lý quá trình đô thị hóa, các mô hình quản lý đô thị, khuyến khích phát triển các dịch vụ công trong lĩnh vực phát triển đô thị; tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành;

- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển đô thị thuộc thẩm quyền của Sở;

- Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đô thị hàng năm; thm định Đ án đ nghị công nhận đô thị loại V trên địa bàn tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng;

- Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, khai thác sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện quản lý đu tư phát trin đô thị theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư phát triển đô thị, pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn quản lý trật tự xây dựng đô thị;

- Tham mưu tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đô thị; tổ chức vận động, khai thác, điều phối các nguồn lực trong và ngoài nước cho việc đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi, tổng hp, đánh giá và báo cáo tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Vật liệu xây dựng

Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc thực hiện quản lý đối với các lĩnh vực, bao gồm: Nhà ở, Công sở, Thị trường bất động sản, hạ tầng kỹ thuật, thực hiện thẩm định, cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Vật liệu xây dựng.

1. Về nhà ở

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh, bao gồm chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở nói chung và các chương trình mục tiêu của tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xã hội gặp khó khăn về nhà ở; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án phát triển nhà ở, thẩm định các dự án phát triển nhà ở do Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận hoặc quyết định đầu tư; thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại và nhà ở xã hội thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh; Xây dựng các cơ chế, chính sách về phát triển và quản lý nhà ở phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

- Tổ chức việc thẩm định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn tỉnh; xây dựng khung giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng, giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội;

- Xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội hàng năm, 05 (năm) năm được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương hoặc bằng nguồn vốn xã hội hóa để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt; hướng dẫn thực hiện việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu rà soát, điều chỉnh, bổ sung quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị của tỉnh; tham mưu cho lãnh đạo sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thu hồi quỹ đất thuộc các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới đã giao cho các chủ đầu tư, nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm so với tiến độ đã được phê duyệt, quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới nhưng chưa sử dụng để giao cho các chủ đầu tư có nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội;

- Xây dựng kế hoạch phát triển quỹ nhà ở công vụ do tỉnh quản lý (bao gồm nhu cầu đất đai và vốn đầu tư xây dựng);

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và công khai các tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở công vụ, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh; ban hành khung giá cho thuê nhà ở công vụ; khung giá cho thuê, thuê mua và giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tiếp nhận quỹ nhà ở tự quản của Trung ương và của tỉnh để thống nhất quản lý, thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định của pháp luật;

- Tham gia định giá các loại nhà trên địa bàn tỉnh theo khung giá, nguyên tắc và phương pháp định giá các loại nhà của Nhà nước;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng nhà ở, nhà ở xã hội; hướng dẫn thực hiện việc phân loại, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy chế quản lý, sử dụng, chế độ bảo hành, bảo trì nhà ở, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển và quản lý nhà ở; thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở;

- Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện phát triển nhà ở, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chính phủ;

- Tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện theo dõi, hướng dẫn, thẩm định đối với tiêu chí nhà ở và dân cư đối với các xã trên địa bàn tỉnh.

2. Về công sở

- Tổ chức lập, thẩm định quy hoạch phát triển hệ thống công sở các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng công sở, trụ sở làm việc; hướng dẫn thực hiện việc phân loại, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy chế quản lý, sử dụng, chế độ bảo hành, bảo trì công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng, mua bán, cho thuê, thuê mua đối với công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về công sở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về công sở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3.  Về thị trường bất động sản

- Xây dựng, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển và quản lý thị trường bất động sản; các giải pháp nhằm minh bạch hóa hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, ban hành;

- Thực hiện các chính sách, giải pháp điều tiết và bình ổn thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của chủ đầu tư dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản khác trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các quy định về bất động sản được đưa vào kinh doanh;

- Tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng dự án theo thẩm quyền; hướng dẫn kiểm tra các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; thực hiện việc cấp và quản lý chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi, tổng hợp tình hình, tổ chức xây dựng hệ thống thông tin về thị trường bất động sản, hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn tỉnh; định kỳ báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm về Bộ Xây dựng để Bộ Xây dựng báo cáo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

4.  Về hạ tầng kỹ thuật

- Về cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp:

+ Xây dựng kế hoạch, chương trình, chỉ tiêu và cơ chế chính sách phát triển hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

+ Tổ chức lập, thẩm định, lấy ý kiến về quy hoạch cấp nước, thoát nước trên địa bàn tỉnh theo quy định;

+ Dự thảo văn bản thẩm tra hoặc văn bản góp ý kiến về dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

+ Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động, khai thác các nguồn lực để phát triển cấp nước, thoát nước trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn và quản lý việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình, các mô hình công nghệ, mô hình quản lý hệ thống cấp nước, thoát nước phù hợp với đặc điểm và quy mô đô thị, khu công nghiệp; hướng dẫn quản lý, khai thác, bảo trì hệ thống cấp nước, thoát nước trong đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Về quản lý chất thải rắn thông thường:

+ Xây dựng kế hoạch, chương trình, chỉ tiêu và cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

+ Tổ chức lập, thẩm định, lấy ý kiến  theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc lập, triển khai và quản lý quy hoạch xử lý chất thải rắn;

+ Tổ chức lập, thẩm định quy hoạch xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn theo quy định trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện;

+ Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động, khai thác các nguồn lực để phát triển quy hoạch xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh;

+ Tham gia góp ý kiến đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Về chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị:

+ Xây dựng kế hoạch, chương trình và các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển chiếu sáng đô thị và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

+ Tổ chức lập, thẩm định quy hoạch chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chiếu sáng đô thị, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh;

+ Tổ chức lập, thẩm định về quy hoạch cây xanh đô thị; hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh;

+ Tham mưu thực hiện việc cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh và lập danh mục cây trồng, cây cần bảo tồn, cây nguy hiểm, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế trong đô thị trên địa bàn tỉnh theo phân cấp.

- Về quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ):

+ Xây dựng kế hoạch, chương trình và các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch và các hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang;

+ Tổ chức lập, thẩm định, lấy ý kiến các cơ quan liên quan về quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh;

+ Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động, khai thác các nguồn lực để tham gia trong lĩnh vực xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng;

+ Tham gia góp ý kiến về dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Về kết cấu hạ tầng giao thông đô thị: Tổ chức lập, thẩm định quy hoạch giao thông đô thị đối với những quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm tra việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch đô thị và quy hoạch giao thông đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Về quản lý xây dựng ngầm đô thị:

+ Xây dựng kế hoạch, chương trình và cơ chế chính sách khuyến khích phát triển xây dựng ngầm đô thị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

+ Hướng dẫn, kiểm tra công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị; các quy định về quản lý xây dựng, khai thác công trình ngầm và công tác hạ ngầm các đường dây, đường cáp trong đô thị; hướng dẫn việc thực hiện sau khi được phê duyệt; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị.

- Về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị:

+ Hướng dẫn, kiểm tra công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị có liên quan đến việc xác định công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung;

+ Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị sau khi được phê duyệt.

- Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; tổ chức lập để Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hoặc ban hành định mức dự toán các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh mà chưa có trong các định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố, hoặc đã có nhưng không phù hợp với quy trình kỹ thuật và điều kiện cụ thể của tỉnh; tham mưu, đề xuất hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá về dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh và giá dự toán chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương; kiểm tra, giám sát việc thực hiện;

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật: Lập báo cáo về tình hình phát triển hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Thực trạng về xây dựng phát triển; tình hình lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch và phát triển quy hoạch; tình hình đầu tư xây dựng và triển khai dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật tại địa bàn tỉnh, quản lý giá các dịch vụ liên quan đến hạ tầng kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý của Sở;

- Tham mưu quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng đối vưới các công trình hạ tầng kỹ thuật; Thực hiện việc thẩm định, cấp, thu hồi giấy phép xây dựng đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, thiết kế xây dựng; thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và kiểm định xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật;

5. Về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị, điều kiện năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II và hạng III;

- Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại địa bàn tỉnh. Cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức sát hạch, cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, cấp lại, thu hồi và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật, đăng tải và cung cấp thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại địa bàn tỉnh);

6. Về vật liệu xây dựng:

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của tỉnh theo quy định; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: Công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng;

- Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng theo phân cấp của Chính phủ và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng;

- Hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất, lưu thông và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, tình hình sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

 Điều 7. Phòng Quản lý xây dựng

Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc thực hiện quản lý đối với lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng gồm:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, thiết kế xây dựng; thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và kiểm định xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

 - Tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng đối với công trình dân dụng và công nghiệp; hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng theo quy định của pháp luật;

 - Hướng dẫn, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh;

 - Tham mưu quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh;

 - Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

 - Tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng theo phân cấp và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định;

 - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình; hướng dẫn giải quyết sự cố mất an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

 - Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

- Tổ chức thực hiện việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động cấp Giấy phép xây dựng, kiểm tra việc xây dựng công trình sau cấp Giấy phép xây dựng;

- Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức lập để Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hoặc Sở công bố: Các tập đơn giá xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá khảo sát xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, định mức dự toán các công việc đặc thù thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa có trong danh mục định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố;

- Tham mưu, đề xuất hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương;

- Tham gia giúp việc Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng và Hội đồng Xác định giá đất của tỉnh; xây dựng đơn giá nhà và các công trình vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh;

- Tham gia ý kiến với các sở, ban ngành có liên quan đến chế độ, chính sách trong lĩnh vực Bồi thường, giải phóng mặt bằng và xác định giá đất của tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc báo cáo giá VLXD của các địa phương, các đơn vị sản xuất VLXD; công bố chỉ số giá xây dựng hàng tháng, hàng quý, năm trên địa bàn tỉnh.

 

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 9. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các Phòng căn cứ chức năng, nhiệm vụ quy định nêu trên, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng công chức, viên chức, hợp đồng lao động.

Điều 10. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, Trưởng các Phòng phản ảnh qua Chánh Văn phòng để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định./.