Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của tỉnh Lạng Sơn

Ngày 24/6/2020, Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của tỉnh tổ chức họp thẩm định Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000; Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000; Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000. Đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì cuộc họp, tham dự có đầy đủ các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn và các thành phần là UBND các huyện, thị trấn có liên quan.

 

 

Description: E:\QHKT 2020\6.3. GM hop HĐTĐ\Anh hop TĐ\e9db7122a9c3549d0dd22.jpg

Chủ tịch Hội đồng thẩm định Hồ Tiến Thiệu chủ trì cuộc họp

 

Description: E:\QHKT 2020\6.3. GM hop HĐTĐ\Anh hop TĐ\36148d995578a826f1693.jpg

Đơn vị tư vấn trình bày nội dung nhiệm vụ quy hoạch