Skip to main content
Alt text

Thông báo Sở Xây dựng Tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ tháng 3/2017..

  Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7;

  Căn cứ Nghị định số 59/2015//NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Subscribe to Kinh tế và Vật liệu xây dựng