Skip to main content

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở Xây dựng on 20 January 2018

SỞ XÂY DỰNG LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 71 đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel ( Fax): (0205) 3812237