Skip to main content

Cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng

Submitted by Ban biên tập Sở Xây dựng on 20 January 2018

BAN LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc: Nguyễn Sỹ Tân

Điện thoại: 0205 3812360

Email: nstan@langson.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Chỉ đạo chung việc xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; Công tác phát triển ngành.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Chủ tài khoản đơn vị; Bảo vệ chính trị nội bộ; Tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; Công tác tài chính, kế hoạch; Thi đua; Khen thưởng, kỷ luật; Công tác cải cách hành chính; Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác quốc phòng - an ninh. Công tác Pháp chế; Công tác dân vận; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật;

- Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và Tổ công tác do  UBND tỉnh yêu cầu.

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với địa phương: Thành phố Lạng Sơn, huyện Chi Lăng, Hữu Lũng

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Duy Đông

Điện thoại: 0205 3812939

Email: dongnd@langson.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Thay Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Sở khi được Giám đốc ủy quyền.

- Giúp Giám đốc trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Xây dựng cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; Công tác quy hoạch xây dựng, kiến trúc; Công tác phát triển đô thị; Chỉ đạo thực hiện các Đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; Theo dõi, quản lý các khu đô thị; Công tác thẩm định đồ án quy hoạch; Công tác lựa chọn nhà đầu tư; Quản lý hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của cơ quan; Giải quyết khiếu nại liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và Tổ công tác do UBND tỉnh yêu cầu.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo: Phòng Quy hoạch kiến trúc và phát triển đô thị; Trung tâm Quy hoạch Xây dựng.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với địa phương: Huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập.

3. Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Tuấn

Điện thoại: 0205 3812295

Email: nmtuan-06@langson.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Xây dựng cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; Quản lý nhà ở; Quản lý công sở; Quản lý thị trường bất động sản; Hạ tầng kỹ thuật; Vật liệu xây dựng; Thẩm định các dự án và cấp giấy phép xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách; Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Giải quyết khiếu nại liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và Tổ công tác do UBND tỉnh yêu cầu.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo: Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Vật liệu xây dựng.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với địa phương: Huyện Văn Lãng, Tràng Định

 

4. Phó Giám đốc: Trương Trung Hiếu

Điện Thoại: 02053.3812.294 – DĐ: 0913.308.215 

Email: tthieu@langson.gov.vn

Nhiệm vụ:

 - Giúp Giám đốc trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Xây dựng cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; Quản lý xây dựng và chất lượng công trình xây dựng; Thẩm định các dự án và cấp giấy phép xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách; Kinh tế xây dựng; Giám định tư pháp; Giải phóng mặt bằng; Giải quyết khiếu nại liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và Tổ công tác do UBND tỉnh yêu cầu.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo: Phòng Quản lý xây dựng; Trung tâm Kiểm định Chất lượng công trình xây dựng.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với địa phương: Huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn

 
PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

 

1. Văn Phòng Sở

Chánh văn phòng: Trần Thị Yến

Điện Thoại: 02053.811.164- DĐ: 0977.355.592

Email: ttyen-03@langson.gov.vn

Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Nga
Điện Thoại: DĐ: 039.747.0058

Email: ntnga-05@langson.gov.vn

Kế toán: Lê Tiến Dũng

Điện thoại: 02053.812.482

Email: ltdung-08@langson.gov.vn

Văn thư: 02053.812.237

2. Thanh tra Sở:

Chánh thanh tra: Nguyễn Thanh Sơn

Điện thoại: 02053.810.596 – 0205 811123 - DĐ: 0913.342.504

Email: ntson@langson.gov.vn

Phó Chánh thanh tra: Hoàng Thị Hồng Vân

Điện thoại: 02053.811.123 - DĐ: 0948.300.101

Email: hthvan@langson.gov.vn

3. Phòng Quản lý xây dựng

Trưởng phòng: Hà Vũ Khôi

Điện Thoại: 02053.810.390 – DĐ: 0904.755.448

Email: khoihv@langson.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Triệu Hoàng Trung

Điện thoại: 02053.812.689 - DĐ 0984.634.632 

Email: thtrung@langson.gov.vn

4. Phòng Quy hoạch - kiến trúc và Phát triển đô thị

Trưởng phòng: Hoàng Văn Tuyên

Điện Thoại: 02053.815.988 – DĐ: 0913.067.954 

Email: hvtuyen@langson.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Vi Thái Hoàn

Điện Thoại: 02053.815.988 – DĐ: 0353.899.990

Email: vthoan@langson.gov.vn
5. Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Vật liệu xây dựng

Trưởng phòng: Trịnh Thị Thủy

Điện thoại: 02053.816.336 - 0913.616.698 

Email: ttthuy-07@langson.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Vĩnh

Điện Thoại: DĐ: 0949.228.976.

Email: nvvinh-05@langson.gov.vn

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

1. Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Giám đốc: Nông Quang Hiệu

Điện thoại: 0937 991 888

Email: nqhieu@langson.gov.vn

Phó Giám đốc: Vy Minh Anh

Điện thoại: 0338.687.312

Email: vmanh@langson.gov.vn

P. Hành chính (Fax): 0205 3711 191

2. Trung tâm Quy hoạch xây dựng

Phó giám đốc: Hoàng Trung Kiên

Điện thoại: 02053 819 222 - 0913 540 915

Email: htkien-07@langson.gov.vn

P. Hành chính (Fax): 0205 3 813 772