Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
46/2015/NĐ-CP 12/05/2015 Công văn Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
66/2014/QH13 25/11/2014 Tờ trình Luật số: 66/2014/QH13 Luật kinh doanh bất động sản(Luật này được thông qua ngày 25/11/2014)
15/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng
05/2018/TT-BXD 29/06/2018 Thông tư Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm Vật liệu xây dựng
08/2017/TT-BTNMT 06/06/2017 Chỉ thị Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
01/2011/TT-BTTTT 29/04/2018 Thông tư Thông tư công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
1346/QĐ-UBND 14/07/2020 Quyết định Quyết định về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; UBND cấp huyện (QĐ số 1346/QĐ-UBND)
1657/QĐ-UBND 25/08/2020 Quyết định Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện
2161/QĐ-UBND 22/10/2020 Quyết định Quyết định về việc thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện