Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
66/2014/QH13 25/11/2014 Tờ trình Luật số: 66/2014/QH13 Luật kinh doanh bất động sản(Luật này được thông qua ngày 25/11/2014)