Skip to main content

Trung tâm quy hoạch

SỞ XÂY DƯNG

               Q. Giám đốc:

                     Vũ Đình Hòa

                     Điện thoại: (025) 3870194 - DĐ: 0913.279.863 

Nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm Quy hoạch - Xây dựng.
 Trung tâm Quy hoạch - Xây dựng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, có trụ sở làm việc, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể theo qui định tại Quyết định số 1369/2004/QĐ-UB ngày 08/9/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Trung tâm QH, XD trực thuộc Sở Xây dựng.