Ngày 02/6/2020, Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Lãnh đạo các phòng, ban trong Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, cùng với 43 đồng chí đảng viên của 03 Chi bộ trực thuộc Sở Trong đó: (02 đảng viên dự bị)

Quang cảnh Hội nghị tại Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ II

Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; và báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng khoá II, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV.

Đảng bộ Sở Xây dựng có 04 Chi bộ trực thuộc, đến tháng 10/2019 còn 03 Chi bộ trực thuộc (giải thể Chi bộ Trung tâm Quy hoạch xây dựng do không đủ đảng viên theo quy định). Tổng số đảng viên 43 người (02 đảng viên dự bị), trong đó nam 33 người chiếm tỷ lệ 76,74%, nữ 10 Đảng viên nữ, chiếm 23,25% tổng số Đảng viên; đảng bộ có 01 tổ chức công đoàn gồm có 71 đoàn viên và 01 chi đoàn với 17 đoàn viên.

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp của thời tiết và dịch bệnh đã ảnh hưởng đến kết quả tham mưu thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Đảng bộ Sở Xây dựng đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 trình bày tại Đại hội nêu rõ. Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Đảng bộ Sở Xây dựng đã đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy các chi bộ trực thuộc, cán bộ và đảng viên, tạo lòng tin cho quần chúng và đảng viên qua đó đã triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành.

Lãnh đạo các Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Quy định số 08-QĐi/TW, Quy định số 1877-QĐ/TU của Tỉnh ủy và Quy định số 11-QĐ/ĐUK,… Các chi bộ đã thực hiện nền nếp sinh hoạt định kỳ, chuyên đề theo quy định; nội dung sinh hoạt được bí thư các chi bộ chuẩn bị và đưa ra cấp ủy thảo luận trước khi tổ chức sinh hoạt.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các chỉ tiêu chủ yếu tại Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025:

1- Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh theo đúng chức năng nhiệm vụ, cùng với các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phấn đấu hằng năm cơ quan đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Cơ quan đạt chuẩn văn hoá, cơ quan an toàn.

2- Triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 100% đảng viên và trên 90% quần chúng.

3- Phấn đấu Đảng bộvà các Chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Công đoàn hoàn thành tốt  nhiệm  vụ, Đoàn thanh niên được đánh giá vững  mạnh trở lên. Nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 10 đảng viên trở lên.

4- Hằng năm số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt  80%  trở lên. Tỷ lệ cán  bộlãnh đạo  quản  lý  hoàn  thành  tốt  nhiệm  vụđạt  90%  trở lên. Phấn đấu  mỗi  tổ chức đảng  trực  thuộc  trong  nhiệm  kỳ được  kiểm  tra  hoặc giám  sát  ít  nhất  1  lần và đảng viên được  kiểm  tra,  giám  sát.  Mỗi năm Đảng ủy kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng 1  Chi bộ, giám sát chuyên đề 1 Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đồng chí Nguyễn Đức Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Sở Xây dựng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên đồng chí cũng khẳng định rằng với kết quả như vậy cần phát huy hơn nữa để góp phần vào sự phát triển kinh tế với tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhà. Trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đưa những chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể để thực hiện. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới Đảng bộ Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu có hiệu quả, giúp tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về nâng cao trách nhiệm quản lý ngành xây dựng đảm bảo chất lượng và hiệu quả chung toàn tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng (Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh)

– phát biểu chỉ đạo Đại hôi.

Biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng tại Đại hội

Đại hội đã có 04 ý kiến tham luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Sỹ Tân - Giám đốc Sở Xây dựng được tín nhiệm tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025. Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh khóa IX.

   Hình ảnh các ý kiến tham luận tại Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng

Một số hình ảnh bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025

 

 

  

 

 

Hình ảnh Bí thư Đảng bộ tặng hoa và quà chia tay các đồng trí trong

 ban chấp hành khóa I nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Hình ảnh ra mắt BCH Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh Lạng Sơn; tuyên truyền về các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn nhằm giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về truyền thống yêu quê hương đất nước, tinh thần làm chủ, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống.

Nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới rất trọng trách và nặng nề; với truyền thống đoàn kết và thành tích đã đạt được, cùng với những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng  bộ khối cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025./.

                              Tác giả bài viết: Hoàng Thế Tùng – Văn phòng Sở./.