Skip to main content

Thông báo mời thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn của Sở Xây dựng

Sở Xây dựng Lạng Sơn thông báo mời thầu, cụ thể như sau:

THÔNG TIN GÓI THẦU: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn của Sở Xây dựng

Gói thầu

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn của Sở Xây dựng

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn của Sở Xây dựng

Nguồn vốn

Ngân sách Tỉnh

Bên mời thầu

Sở xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Số TBMT

20220416551 - 00

Số hiệu KHLCNT

20220347407

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Hình thức dự thầu

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Thời gian nhận E- HSDT

Từ 14:33  ngày 07/04/2022 đến 15:00 ngày 15/04/2022

Địa điểm nhận E- HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán E-HSMT

Miễn phí

Thời điểm mở thầu

15:00 ngày 15/04/2022

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

1.059.706.800 VND (Một tỷ năm mươi chín triệu bảy trăm lẻ sáu nghìn tám trăm đồng chẵn)

Loại hợp đồng

Trọn gói

Thời gian thực hiện Hợp đồng

 50 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu

15.500.000 VND (Mười lăm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

 

Thông tin chi tiết:

http://soxd.langson.gov.vn/node/14233

https://muasamcong.mpi.gov.vn/lua-chon-nha-thau?p_auth=VdHRUVvWIw&p_p_id=luachonnhathau_WAR_bidportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_luachonnhathau_WAR_bidportlet_id=493472&_luachonnhathau_WAR_bidportlet_name=3&_luachonnhathau_WAR_bidportlet_javax.portlet.action=detail