Skip to main content

Hội nghị học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”

Sáng ngày 15/4/2022, Đảng bộ Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” của Sở Xây dựng năm 2022.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về  xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đảng bộ Sở Xây dựng đã lựa chọn 02 chuyên đề về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” đến toàn thể Đảng viên và quần trúng thuộc Sở Xây dựng.

1

Đồng chí Nguyễn Sỹ Tân, Bí thư Đảng bộ Sở trực tiếp quán triệt

Tham dự hội nghị gồm toàn thể các đồng chí là đảng viên và quần chúng thuộc Sở Xây dựng. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đ/c Nguyễn Sỹ Tân, Bí thư Đảng bộ trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của 02 chuyên đề (Gồm :Chuyên đề 1: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Chuyên đề 2: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới) gắn với những nhiệm vụ cụ thể của Sở Xây dựng.

 

23

Toàn cảnh Hội nghị

Mỗi nội dung chuyên đề trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đồng chí Bí thư Sở phân tích sâu sắc, gắn với thực tiễn công tác để mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần nêu gương và phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Tân, Bí thư Đảng bộ đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng cần đề cao trách nhiệm của mình; đối với đảng viên cần nêu cao tính tự giác. Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường công tác bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Đấu tranh đẩy lùi tư tưởng “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, phân tích và đánh giá đảng viên./.

Chi Bộ Văn phòng 1 – Đảng bộ Sở Xây dựng.